Konto
Archiwum Państwowe w Zamościu
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie
47 1010 1339 0016 6122 3100 0000

CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH

PRZYKŁADOWE CENY NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH USŁUG

Podstawa: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Archiwum Państwowego w Zamościu z 25 marca 2011 r.

Kserokopie czarno-białe (materiały od 1801 r.):

Format A4 – 3 zł

Format A3 – 6 zł

Uwaga: Przy kopiowaniu większych materiałów we fragmentach za każdy fragment pobierana jest cena j.w.

Skan o rozdzielczości 150 dpi – 1 plik obrazkowy jpg

do przesłania pocztą elektroniczną poniżej 8 MB – 6 zł

do przesłania pocztą elektroniczną powyżej 8 MB* – 8 zł

do przesłania z ryczałtem za nośnik cyfrowy** – 8 zł

wraz z wydrukiem w odcieniach szarości A4 – 7 zł

wraz z wydrukiem w odcieniach szarości A3 – 8 zł

wraz z wydrukiem barwnym A4 – 8 zł

wraz z wydrukiem barwnym A3 – 10 zł

* Koszt transferu dolicza się za każdym razem powyżej kolejnych rozpoczętych 8 MB

** Koszt nośnika dolicza się jednokrotnie niezależnie od ilości plików, o ile ich objętość  nie przekracza pojemności nośnika elektronicznego

Skan o rozdzielczości 300 dpi – 1 plik obrazkowy jpg

do przesłania pocztą elektroniczną poniżej 8 MB – 12 zł

do przesłania pocztą elektroniczną powyżej 8 MB* – 14 zł

do przesłania z ryczałtem za nośnik cyfrowy – 14 zł

wraz z wydrukiem w odcieniach szarości A4 – 13 zł

wraz z wydrukiem w odcieniach szarości A3 – 14 zł

wraz z wydrukiem barwnym A4 – 14 zł

wraz z wydrukiem barwnym A3 – 16 zł

Kopia cyfrowa z materiału posiadanego przez Archiwum w wersji cyfrowej (1 plik obrazkowy)

do przesłania pocztą elektroniczną (JPG) – 2 zł

do przesłania lub przekazania na nośniku cyfrowym z ryczałtem za nośnik (JPG) – 4 zł

do przesłania lub przekazania na nośniku cyfrowym z ryczałtem za nośnik (TIF) – 6 zł

wydruk w odcieniach szarości A4 – 3 zł

wydruk w odcieniach szarości A3 – 4 zł

wydruk barwny A4 – 4 zł

wydruk barwny A3 – 6 zł

Uwaga: Wydruk nie dotyczą papieru fotograficznego

Wyszukiwanie dokumentów lub informacji, kwerendy – za każde rozpoczęte 1/2 godziny poszukiwań

Materiały archiwalne w języku polskim – 20 zł

Materiały archiwalne w języku polskim i obcym lub wyłącznie obcym* – 25 zł

* Dotyczy akt stanu cywilnego, akt hipotecznych i notarialnych

 

Samodzielna reprografia przez zamawiającego (pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora)

Za każdą rozpoczętą godzinę – 30 zł

Udostępnienie raportu z bazy danych, lub innych pomocy archiwalnych (spisy, inwentarze) w postaci elektronicznej

 w formie wydruku ? za każdą stronę A4 – 3 zł

w formie elektronicznej ? za każdy rozpoczęty MB – 3 zł

Kopie, odpisów i wypisy z dokumentacji osobowo-płacowej

Kopia świadectwa pracy ? za każdy dokument – 17 zł

Kopia innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia - za każdy dokument – 4 zł

Kopia kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo listy płac - za każdą kartę/stronę listy – 4 zł

Odpis świadectwa pracy - za każdą rozpoczętą stronę – 35 zł

Odpis innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia - za każdą rozpoczętą stronę – 8 zł

Odpis skrócony wysokości zarobków na podstawie list płac - za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego

albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) – 4 zł

UWAGA:

Warunkiem podjęcia realizacji zamówienia jest wpłata zaliczki w poczet kosztów usługi, po odnalezieniu poszukiwanych dokumentów należy poinformować zamawiającego o kosztach ich kopiowania.
Do ceny usługi dolicza się ryczałtowo koszty przesyłek pocztowych 5 zł dla odbiorców w kraju lub 10 zł dla odbiorców za granicą.
Zniesione zostały zniżki dla studentów i pracowników naukowych.

Cennik usług archiwalnych – pełna wersja