AZ 2016 2017

 

Kolegium Redakcyjne:

dr Łukasz Kot, dr Janusz Panasiewicz, dr Agnieszka Szykuła-Żygawska, Andrzej Kędziora (Redaktor Honorowy), Jakub Żygawski (Przewodniczący)

Recenzent:

dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR w Krakowie

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Artykuły

Jacek Feduszka: Pomoc Zamościa dla Węgrów w 1956 roku
Zbigniew Stankiewicz: Twierdza Zamość w latach 1815-1831
Zbigniew Stankiewicz: Blokhauzy Twierdzy Zamość
Ewelina Nawrocka: Lotniska Luftwaffe na Zamojszczyźnie
Janusz Panasiewicz: Okoliczności funkcjonowania Przedsiębiorstwa Państwowego "Polskie Koleje Państwowe" na Zamojszczyźnie

Źródła i materiały

Janusz Panasiewicz: Hipoteka miasta Hrubieszowa
Agnieszka Szykuła-Żygawska: Nieznany obraz Rafała Hadziewicza Modlitwa w Ogrójcu. Przyczynek do historii szczebrzeszyńskich zamówień malarza
Jakub Żygawski: Parcelacja zamojskich Plant w latach 1938-1945
Kazimierz J. Latuch: W tym domu mieszkał i tworzył Bolesław Leśmian. O jednej fotografii na wystawie Przystanek z Leśmianem (Tekst z okazji wydarzenia: 2017 Rok Bolesława Leśmiana w Zamościu)

Kronika wydarzeń 2016

Lekcja archiwalna w przedszkolu
Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Zamościu
Archiwum na
Wyborach
Jubileusz 100-lecia II L.O. w Zamościu
Wizyta Sary Netanjahu w Archiwum
9 czerwca - Międzynarodowy Dzień Archiwów
Współpraca z WSH-E i LTN-K
Archiwum na... targach rolnych w Sitnie
Biennale Leśmianowskie
Pożegnanie i... mianowanie
Zamość w komisjach centralnych
Plan Dóbr Ordynacyi Zamoyskiej... na konferencji kartograficznej w Zwierzyńcu
Wizyta studentów z Ukrainy
Wydawnictwo poświęcone Dzieciom Zamojszczyzny
Remonty i zakupy

Kronika wydarzeń 2017

Rok Leśmiana w Zamościu
Rok Leśmiana poza Zamościem
Leśmianowe archiwum filmowe
Papusza z SItańca
Popularyzacja zasobu
Zamość a "sprawa węgierska" 1956
COP i Zamość
Res Non Humana...
VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich - Kielce 2017
Scalanie rozbitych zespołów archiwalnych
Digitalizacja w ramach usługi zewnętrznej
ZoSIA w Archiwum
Retrokonwersja pomocy archiwalnych
Nowe skany na "Szukaju"
EZD w APZ
Złoty Krzyż Zasługi
Remonty i zakupy

Okiem Recenzenta

Zasady publikowania

 

ISBN 978-83-918132-9-4

 

Skład i łamanie:

Tomasz Mazur

 

Korekta:

Anna Rudy

 

Archiwariusz Zamojski XVI 2018 okladka

Kolegium Redakcyjne:

dr Łukasz Kot, dr Beata Kozaczyńska, dr Janusz Panasiewicz, dr Agnieszka Szykuła-Żygawska, Andrzej Kędziora (Redaktor Honorowy), Jakub Żygawski (Przewodniczący)

Recenzenci:

prof. zw. dr hab. inż. Bonawentura Maciej Pawlicki
dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR w Krakowie

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Bonawentura Maciej Pawlicki: Profesor Jerzy Kowalczyk, historyk sztuki (1930-2018). Wspomnienie wspólnych peregrynacji - spojrzenie w przyszłość poprzez pryzmat sztuki

Artykuły

Jakub Żygawski: Szubienica w Zamościu w świetle archiwalnych planów miasta z XVIII i XIX wieku
Zbigniew Stankiewicz: Garnizon Twierdzy Zamość w XVII-XVIII w.
Janusz Panasiewicz: Wygony hrubieszowskie
Ewelina Nawrocka: Struktury organizacyjne Polskiego Państwa Podziemnego w Generalnym Gubernatorstwie

Źródła i materiały

Agnieszka Szykuła-Żygawska: Koloniści niemieccy w Zamościu w świetle ksiąg metrykalnych zamojskiej katedry i inwentarzy notarialnych
Zbigniew Stankiewicz: Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Pobór do Legionów w świetle materiałów źródłowych z lat 1915-1917
Elżbieta Gnyp: Szkoła Przemysłu Ludowego w Putnowicach Górnych. Dzieło artysty malarza Pawła Gajewskiego w świetle odnalezionych archiwaliów
Barbara Typek: Bronisław Jan Przyłuski - przyczynek do biografii

Recenzje i nowości wydawnicze

Barbara Hirsz: Ogromną przyjemność sprawia mi prowadzenie tych zapisków. O edytorskim opracowaniu przez Ośrodek KARTA dzienników Zygmunta Klukowskiego
Czar dawnej lubelskiej fotografii
Zamość na dawnych mapach
Zielnik Róży Luksemburg

Kronika wydarzeń

Poszukiwanie kaktusów w Archiwum
Bronisław Jan Przyłuski - poeta i żołnierz z Siemierza
Archiwalia w muzeach wojskowych Zamojszczyzny
Wizyta wnuka dra Zygmunta Klukowskiego w Archiwum
100 lat Niepodległej!
Fotoplastikon w Zamościu
"Kartograficzne zamostiana"
Projekt "Wolna i Niepodległa" w II L.O. w Zamościu
Niepodległościowe przedsięwzięcie biblioteczno-archiwalne
Wystawa niepodległościowa w CKF "Stylowy"
"Dziesiątka" na Niepodległość
100-lecie dwóch zamojskich podstawówek
Warsztaty dla genealogów
W obronie archiwaliów hrubieszowskich
Inwestycje w zagranicznych archiwach
Inwestycje i remonty

Okiem Recenzenta

In memoriam

Mecenas Tadeusz Pizoń (18.02.1959 - 10.10.2018)

 

ISBN 978-83-918132-8-7

 

Skład i łamanie:

Tomasz Mazur

 

Korekta:

Anna Rudy

 

Tom XVI "Archiwariusza Zamojskiego" ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

kolor logo

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

 

 


Archiwariusz Zamojski okladka 2019 1 1

 

Kolegium Redakcyjne:

dr Łukasz Kot, dr Beata Kozaczyńska, dr Janusz Panasiewicz, dr Agnieszka Szykuła-Żygawska, Andrzej Kędziora (Redaktor Honorowy), Jakub Żygawski (Przewodniczący)

Recenzenci:

dr hab. Marek Blaszke
dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR w Krakowie

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Wojciech Przegon: Profesor Bonawentura Maciej Pawlicki (30 listopada 1933 - 29 kwietnia 2019)

Artykuły

Paweł Kulikiewicz: O zamojskich rzeźnikach z przełomu XVIII i XIX wieku
Zbigniew Stankiewicz: Metody zwalczania powstania styczniowego (1863-1864)
Ewelina Nawrocka: Struktury organizacyjne Polskiego Państwa Podziemnego w Generalnym Gubernatorstwie

Źródła i materiały

Elżbieta Gnyp: Lucjan Lewandowski (1899-1964). Zapis życia i twórczości plastycznej
Ewa Kędziora: Krystyna Bronicka - zapomniana zamojska artystka
Jan Makara: Szkoły im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie. Biografie pedagogów (1811-1852)
Janusz Panasiewicz: Onomastyczna twórczość mieszkańców wsi hrubieszowskich
Krzysztof Radziejewski: Bohater rodziny Lipczyńskich. W setną rocznicę śmierci st. ułana Stefana Lipczyńskiego w szarży na sowieckie kulomioty w bitwie pod Lidą na Litwie 16 kwietnia 1919 r.
Agnieszka Szykuła-Żygawska: Ratujmy kolegiatę. Konserwacja świątyni w Zamościu w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej
Zbigniew Stankiewicz: Zamość w spisie zabytków w Królestwie Polskim
Zbigniew Stankiewicz: Pomnik Konstytucji 3 maja w Biłgoraju
Janusz Panasiewicz: Skażenie promieniotwórcze zamojskich kanałów zbiorczych

Kronika wydarzeń

Promocja "Archiwariusza Zamojskiego" w Civitas Christiana
Stulecie polskiego złotego i państwowej sieci archiwalnej
Ósme urodziny portalu "LubGens"
"Zamość 1939" - wystawa w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej
Międzynarodowy Dzień Archiwów - dzień otwarty
Rok doktora Zygmunta Klukowskiego
Wystawa starych fotografii Zamościa z XX w.
Projekt "Archiwa Rodzinne Niepodległej" w Archiwum Państwowym w Zamościu
Rodzinne archiwalia przekazane do Archiwum w 2019 r.
Digitalizacja materiałów audiowizualnych
Dokumentacja historyczna "Autonaprawy" i PPKS w Zamościu
Obsługa dokumentacji z wyborów
Zakupy i remontów

Okiem Recenzenta

Zasady publikowania

 

ISBN 978-83-918132-9-4

 

Skład i łamanie:

Tomasz Mazur

 

Korekta:

Anna Rudy

 

Tom XVII "Archiwariusza Zamojskiego" ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

kolor logo

Wydawnictwo upamiętnia obchody stulecia ustanowienia państwowej sieci archiwalnej (1919-2019)

mail 100 lat ap cmyk

 

arsenal intro
Z okazji przypadającej w roku bieżącym 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Archiwum Państwowe w Zamościu podjęło współpracę z Muzeum Fortyfikacji i Broni "Arsenał" w Zamościu oraz Muzeum Zamojskim w Zamościu nad wystawą upamiętniającą tamte wydarzenia. Ekspozycja przedstawia Zamość w przededniu wybuchu wojny w świetle dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, jaki nastąpił w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz działania wojenne w okresie września - grudnia 1939 r.

W katalogu wystawy zapisano: Wojna przerwała korzystny dla Zamościa czas rozwoju. W ostatnich latach pokoju, dzięki wielu osobom (burmistrz Michał Wazowski, starosta Marian Sochański, architekt miejski Tadeusz Zaremba, ponadto: prof. Michał Marian Pieszko, prof. Stefan Miler, mec. Henryk Rosiński i wielu innych) przechodziło korzystną przemianę. Większe możliwości finansowe (budżet Zamościa wzrósł z ok. 600 tys. zł do ponad miliona zł) pozwoliły na modernizację infrastruktury oraz na pierwszą w historii miasta rewaloryzację części zabytkowej (Ratusz i zabudowa wokół pl. Mickiewicza - Rynku Wielkiego). Po raz pierwszy w Polsce wyznaczono granicę zabytkowego obszaru pod ochroną konserwatorską. Plany rozwoju miasta, opracowane przez pracowników Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej: dr inż. arch. Jana Zachwatowicza i dr inż. arch. Władysława Wieczorkiewicza, przyjęte do realizacji w czerwcu 1939 r., tworzyły wizję świetnej przyszłości. Kwitło życie kulturalne (np. Dni Zamościa w czerwcu 1939 r.). Wystawa nie wyczerpuje tematu, a prezentuje tylko niektóre, wybrane fakty.

3
W dniach 27-28 kwietnia b.r. zorganizowano w Zamościu 8 urodziny portalu genealogów Lubelszczyzny www.lubgens.eu reprezentowanego przez administratorów: Grzegorza Kociubowskiego i Ewę Tyburek. Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Genealodzy Zamojszczyzny wraz z Prezesem, Przemysławem Portusiem. Do Zamościa przyjechało ok. 30 sympatyków LubGens z różnych stron Polski, m. in. z Warszawy, Gdańska, Lublina. W programie uroczystości było zwiedzanie miasta oraz spotkanie naukowe, podczas którego odbyły się dwie prelekcje. W sobotę 27 kwietnia Dr Jacek Feduszka z Muzeum Zamojskiego w Zamościu zaprezentował referat poświęcony działalności Stanisława Józefa Duńczewskiego (1701-1767), profesora astronomii na Akademii Zamojskiej. Dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu Jakub Żygawski wystąpił z prelekcją poświęconą wydanej w 2018 r. monografii "Kartograficzne Zamostiana" oraz przybliżył użyteczność materiałów kartograficznych w badaniach genealogicznych.

4
8 kwietnia b.r., w sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość odbyła się prelekcja poświęcona historii Polskiego Złotego i rozwoju gospodarczego Zamościa w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Współorganizatorami seminarium byli: Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie i Archiwum Państwowe w Zamościu przy współpracy Urzędu Miasta Zamość. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów 100-lecia utworzenia sieci archiwów państwowych i 100-lecia Polskiego Złotego. Zaprezentowano monetę wybitą przez NBP z okazji setnej rocznicy podpisania przez Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego Dektretu o archiwach państwowych. W spotkaniu wzięli udział słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zamościu oraz wiceprezydent Zamościa, Pan Piotr Zając.