REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO:


I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo czasopisma „Archiwariusz Zamojski” jest Archiwum Państwowe w Zamościu z siedzibą przy ul. Hrubieszowska 69A, 22-400 Zamość.

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, techników, liceów ogólnokształcących i studentów.

2. Celem konkursu:

a) jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla czasopisma „Archiwariusz Zamojski”, którego wydawcą jest Archiwum Państwowe w Zamościu.
b) rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią własnego regionu.
c) rozwijanie w uczniach wrażliwości artystycznej.
d) prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie grafiki.

3. Logo wykorzystywane będzie przez Archiwum Państwowe w Zamościu, do celów, reklamowych, promocyjnych, jako integralna część okładki czasopisma „Archiwariusz Zamojski”, itp.

4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej
Organizatora (
http://zamosc.ap.gov.pl/), na stronie fanpage’u Archiwum Państwowego w Zamościu (https://pl-pl.facebook.com/apzamosc), i czasopiśmie „Archiwariusz Zamojski”.


III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i nieobowiązkowy.

2. Każdy uczestnik może zgłosić jeden projekt.

3. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które zapoznały się z regulaminem konkursu oraz niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów.
4. Projekt konkursowy musi być realizowany indywidualnie i samodzielnie.
5. Pracę konkursową należy złożyć zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
7. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia w formie pisemnej, zgody na nieodpłatne przekazanie praw autorskich do stworzonego przez siebie logo na rzecz Archiwum Państwowego w Zamościu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku.

Prawo autorskie

1. Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie. Uczestnik konkursu oświadcza, że projekt logo jest jego pomysłem autorskim oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich.

2. Nadesłana praca nie może być zgłaszana ani nagradzana w innych konkursach.
3. Autor projektu przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec organizatora konkursu w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących zgłoszonego projektu.

4. Praca, która zajmie pierwsze miejsce staje się własnością organizatora, a jej autor przenosi całość praw autorskich do logo na organizatora.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej i kryteria jej oceny

1. Praca konkursowa nie może być pracą zbiorową. Na konkurs każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden projekt.

2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien być łatwy do powielania i skalowania (powiększanie obrazu bez utraty zawartości wizualnej). Nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki, materiały piśmienne, banery, formy ścienne.

3. Każdy projekt powinien być przedstawiony w jednym lub kilku kolorach (szary, czerwony, czarny, biały). Powinien być wykonany techniką komputerową (umożliwiającą modyfikacje) i zapisany w formie pliku komputerowego (JPG, PNG, TIF). W przypadku projektu w formacie EPS prosimy o podgląd pracy w JPG lub PNG. Gotowy projekt powinien zostać otoczony transparentnym tłem (przezroczystym).
4. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
5. Logo nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada inna osoba, aniżeli autor logo.

6. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
• powinno być mało skomplikowane graficznie,
• powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania,
• powinno być łatwo kojarzące się z Archiwum,
• wzbudzać pozytywne emocje,
• być czytelne i estetycznie wykonane.


V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace z wypełnionym pakietem dokumentów należy składać do dnia 12 listopada 2022 roku

w formie tradycyjnej (koperta z dopiskiem: Konkurs na logo Archiwariusza Zamojskiego) w kancelarii archiwum lub wysłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (temat wiadomości: Konkurs na logo Archiwariusza Zamojskiego).
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane (decyduje data wpływu do kancelarii).

3. Organizator nie zwraca dostarczonych prac.
4. Prace konkursowe niespełniające wymagań oraz dostarczone po terminie nie będą podlegać ocenie komisji konkursowej.

5. Prace będące plagiatem zostaną zdyskwalifikowane.

VI. Ocena prac konkursowych

1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Zamościu.
2. Komisja konkursowa dokonuje wyboru logo zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa w pkt. IV i wybiera laureata konkursu oraz prace wyróżnione spośród wszystkich prac nadesłanych.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia laureata w przypadku braku odpowiedniego projektu.
4.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skuteczniejszego wykorzystania.

5. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu oraz wyróżnionych.
2. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną - tablet graficzny, dyplom, materiały promocyjne Archiwum Państwowego w Zamościu.
3. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe i materiały promocyjne Archiwum Państwowego w Zamościu

4. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
5. Komisja zastrzega sobie prawo do podziału nagród według swego uznania i zgodnie z podjętymi decyzjami.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą e-mailową do dnia 16.11.2022 roku.
8. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisania protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.
9. Nagrody nieodebrane do 30.12.2022 roku przepadają i przechodzą na własność Organizatora

10. Zwycięski projekt i projekty wyróżnione zostaną zaprezentowane w 20-tym tomie Archiwariusza Zamojskiego.
11. Planowana data ogłoszenia wyników – 15.11.2022 roku.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Archiwum Państwowego w Zamościu (
https://pl-pl.facebook.com/apzamosc) i stronie internetowej naszego archiwum http://zamosc.ap.gov.pl/.

13. Oficjalne wręczenie nagród planowane jest na 9.12.2022 roku podczas zorganizowanej z Akademią Zamojską, Uroczystej Gali, 20-lecia Archiwariusza Zamojskiego. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to nie pozwoli, to nagrody zostaną przekazane w siedzibie Archiwum, przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (w kancelarii) oraz na stronie internetowej http://zamosc.ap.gov.pl/
2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
3. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane projekty oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji projektu w przypadku podejrzenia naruszenia regulaminu.
5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. W tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnik Konkursu na stronie Organizatora.
7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 12.09.2022 roku.
8. Interpretacja zasad niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Zamościu. Dane osobowe gromadzone są w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych usług archiwalnych lub wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Archiwum jest realizacja obowiązku prawnego. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii archiwalnej akt sprawy. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych w Archiwum odpowiada Inspektor Ochrony Danych: Pan Marek Kaszuba, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:
a) realizacji konkursu,
b) wyłonienia zwycięzców konkursu,
c) wręczenia nagród.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy Uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie i życzę wielu ciekawych pomysłów.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu

Załącznik nr 1 - Oświadczenie