fra2W trakcie trwającej odbudowy największego siedemnastowiecznego barokowego kościoła w Pierwszej Rzeczypospolitej OO. Franciszkanów w Zamościu natrafiono na dokumentację Komunalnej Kasy Oszczędności w Zamościu funkcjonującej w latach 1927-1950. Dokumentacja była ukryta w poszyciu jednej ze ścian świątynii przez co najmniej 70 lat. Wśród materiałów archiwalnych znalazła się korespondencja z członkami kasy, instytucjami finansowymi, książeczki wkładowe, afisze, druki ulotne i reklamowe. Decyzją proboszcza i gwardiana klasztoru Franciszkanów O. Andrzeja Zalewskiego dokumentacja trafiła do Archiwum Państwowego w Zamościu.
Ze względu na zły stan zachowania archiwalia zostaną poddane czynnościom profilaktycznym, zabezpieczeniu oraz digitalizacji. Komunalne Kasy Oszczędności zostały powołane Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 1927 r. (Dz. U.Nr 38/27, poz.339). Natomiast Komunalna Kasa Oszczędności w Zamościu rozpoczęła swoją działalność 27 września 1927 r., następnie 4 września 1928 r. działalność jej została zatwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego.
Zgodnie z rozporządzeniem z października 1934 r. Rada Powiatowa uchwaliła Statut dla K.K.O. w Zamościu, który został zatwierdzony 24 listopada 1937 r. przez Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie. Władzami K.K.O. były: Rada Kasy, Dyrekcja Kasy, Komisja Rewizyjna. Pierwszym dyrektorem Kasy w Zamościu był Franciszek Krzyżak. Działalność K.K.O w Zamościu polegała na przyjmowaniu depozytów gotówkowych ludności, udzielaniu kredytów. W okresie od 27.09.1927 r. do 13.09.1939 r. Kasa brała udział w akcjach państwowych takich jak przyjmowanie subskrybcji na emitowanie pożyczki państwowej. W czasie wojny K.K.O. w Zamościu wznowiła swoją działalność 25.10.1939 r. Na skutek zarządzenia starosty niemieckiego, a od 1943 roku został przydzielony do kasy komisarz niemiecki. Nad wszystkimi K.K.O. został powołany przez władze G.G. Nadzór Bankowy, którego instrukcje i zarządzenia musiały być ściśle wykonywane. Działalność okupacyjną Kasa zamknęła 20 lipca 1944 roku. Ponownie rozpoczęła działalność 1 sierpnia 1944 roku i funkcjonowała na bazie części uratowanej dokumentacji. Od tego czasu Kasa brała udział w takich akcjach jak: wymiana pieniędzy "krakowskich" w styczniu 1945 r., subskrybcji pożyczki na odbudowę kraju w 1946 roku. Nadal Kasa zajmowała się udzielaniem kredytów i gromadzeniem oszczędności przez ludność, a także innymi czynnościami bankowymi przewidzianymi w statucie kasy, do którego wprowadzono zmiany w 1947 roku. Komunalne Kasy Oszczędności zostały zlikwidowane na podstawie dekretu z 25 października 1948 r. o reformie bankowej, a ich likwidatorem został Państwowy Bank Rolny. Ostateczna likwidacja Komunalnej Kasy Oszczędności w Zamościu nastąpiła w 1950 roku.
 
Przekazanie materiałów KKO do Archiwum Państwowego w Zamościu było możliwe dzięki uprzejmości Pana Adama Gąsianowskiego z Muzeum Starej Fotografii w Zamościu, który doprowadził sprawę do szczęśliwego finału.
 
fra1