Formularze zamówień i podań ułatwiających wniesienie sprawy do Archiwum Państwowego w Zamościu.

Formularze można pobrać (niżej), wypełnić komputerowo lub ręcznie i dostarczyć do Archiwum:
– pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako załącznik wiadomości),
– faksem: 084 639 23 35,
– listem na adres: Archiwum Państwowe w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69A, 22-400 Zamość
– osobiście do kancelarii Archiwum

Uwaga!

Formularze Lz, Sz i Nz służą do żądania wydania przez Archiwum odpowiednich zaświadczeń. Do ich wniesienia wymagane jest spełnienie przesłanek określonych w art. 217 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim, zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa albo gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

W przypadku usług płatnych konieczne jest przesłanie (złożenie) zamówienia w formie papierowej, z podpisem zamawiającego.

FORMULARZE DO POBRANIA:

 • Zgłoszenie użytkownika (plik DOC, PDF)

 

 • Księgi meldunkowe/Księgi ludności stałej (plik DOC, PDF)

 

 • Księgi meldunkowe/Księgi ludności stałej - zaświadczenie (plik DOC, PDF)

 

 • Akta stanu cywilnego - bez zaświadczenia (plik DOC, PDF)

 

 • Akta stanu cywilnego - zaświadczenie (plik DOC, PDF)

 

 • Akt notarialny - bez zaświadczenia (plik DOC, PDF)

 

 • Akt notarialny - zaświadczenie (plik DOC, PDF)

 

 • Kwerenda - zamówienie uniwersalne (plik DOC, PDF)

 

 • Kwerenda płatna - zamówienie uniwersalne (plik DOC, PDF)

 

 • Represje wojenne - poświadczenie (plik DOC, PDF)

 

 • Potwierdzenie zatrudnienia (plik DOC, PDF)

 

 • Zamówienie reprograficzne (plik DOC, PDF)

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Szanowny Użytkowniku! 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Zamościu z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 69A, 22-400 Zamość. Archiwum gromadzi Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie koniecznym do wykonania zleconej usługi archiwalnej bądź wydania uwierzytelnienia kopii dokumentów. Z tego względu podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe. Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy prawnego obowiązku nałożonego na Archiwum w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. oraz w zarządzeniach Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Archiwum nie przekazuje Twoich danych osobowych innym podmiotom. Czas przechowywania danych w naszej instytucji zależy od instrukcji kancelaryjnej ustalającej tzw. kategorię archiwalną akt sprawy, która określa, ile lat Archiwum musi przechowywać dokumentację Twojej sprawy, w tym również dane osobowe. Twoje dane osobowe nie są automatycznie przetwarzane w celu wydania decyzji Ciebie dotyczącej, ani nie są wykorzystywane do profilowania. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Archiwum przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także do informacji o tym, jakie ich kategorie są przetwarzane oraz uzyskania informacji dotyczących ich przetwarzania;
 • sprostowania błędnych i uzupełnienia niekompletnych Twoich danych osobowych;
 • ograniczenia bądź wstrzymania przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy stwierdzisz ich nieprawidłowość, na czas niezbędny Archiwum do sprawdzenia ich poprawności lub gdy stwierdzisz, że Archiwum pozyskało Twoje dane niezgodnie z prawem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kiedy tylko stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Archiwum narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Na pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w Archiwum odpowie Inspektor Ochrony Danych: Pan Bartosz Sierpniowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik

Archiwum Państwowego w Zamościu

 

Szczegóły dotyczące usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Zamościu znajdą Państwo poniżej:

 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4 Dyrektora Archiwum Państwowego w Zamościu

- Uproszczony Cennik Usług Archiwum Państwowego w Zamościu

Zespół redakcyjny: dr Jacek Krzysztof Danel, Andrzej Kędziora (przewodniczący), dr Janusz Panasiewicz. Zamość 2013, s. 166.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Ryszard Muc: Wizyta Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza w Zamościu w 1938 r. Organizacja, bezpieczeństwo i porządek uroczystości

Z archiwalnych półek

Wojciech Jaworski: Legalne organizacje społeczne w powiecie zamojskim do 1914 r.
Beata Kozaczyńska: Sytuacja materialna ludności na Zamojszczyźnie podczas akcji wysiedleńczo-kolonizacyjnej (27/28 XI 1942 – 15 VIII 1943 r.)
Stefan Pastuszewski: Kapłan wagabunda na Zamojszczyźnie
Andrzej Wawryniuk: Ukraińcy z powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego wobec przesiedleń w związku z nową granicą pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a ZSRR po 1944 r.
Agnieszka Szykuła-Żygawska: Rekwizyty – oznaki patriotyzmu w XIX-wiecznych inwentarzach majątkowych Archiwum Państwowego w Zamościu
Konrad Świderek, Andrzej Pukos, Katarzyna Sierawska: Działalność Warszawskiego Koła Zamościan PTTK im. Michała Pieszki w latach 1969-1983 w świetle dokumentów własnych

Źródła i …źródełka

Andrzej Wawryniuk: Dobra narodowe Królestwa Polskiego Dubienka i ich wybrańcy na podstawie przywilejów królewskich
Agnieszka Szykuła-Żygawska: Nieznane materiały do biografii architekta Jakuba Hempla
Robert Urban: Czasopisma odnalezione
Łukasz Kot: Na przykładzie Intraubów
Renata Smoter-Grzeszkiewicz: Przyczynek do szkolnictwa radecznickiego z pocz. XX w.

Pomoce archiwalne

Jadwiga Łukaszczuk: Kwerendy do prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich w Archiwum Państwowym w Zamościu 2001-2005

Wiadomości archiwalne

Szukaj w Archiwach
Skanujemy
Wystawa plenerowa
W filmie i książce
W nowej bibliotece
Nabytki
2 + 55 wystaw
Wolontariuszka